Hvorfor en sammenlægning

Spørgsmålet om en sammenlægning af de to klubber har mange gange i årenes løb været drøftet, dog uden konkrete tiltag.

Da der i 2019/2020 blev kigget på forslag til nybyggeri, blev det efter møder, udvalgsarbejde og i samråd med Dansk Forening for Rosport tydeligt, at for at sådan et projekt skal lykkes, må klubberne stå endnu tættere sammen - altså en sammenlægning.

Efter positiv tilbagemelding fra begge klubbers generalforsamlinger i 2021, blev der nedsat arbejdsgrupper, som siden har arbejdet på at harmonisere vedtægter og roreglement, og i samarbejde med Kolding Kommune og roforbundet har der desuden været set på økonomien, såvel som det juridiske, bådparkerne og værdier, og bestyrelserne er nu klar til at komme med det endelige oplæg til en sammenlægning.

Processen efter medlemsmødet 

Bestyrelserne fortsætter nu arbejdet ud fra de spørgsmål og kommentarer der kom frem på medlemsmødet den 10. maj 2022, og vil frem mod de kommende ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret, løbende svare på spørgsmål og kommentarer her på siden.

Processen for en evt. sammenlægning

  • Ca. uge 36 indkalder KR til ekstraordinær generalforsamling med forventet afholdelse i uge 40. Formålet er at generalforsamlingen ved simpelt flertal giver KR's bestyrelse accept til at indgå i en fusion med KDR og overtage aktiver såsom medlemmer, både, økonomi, bygninger mv., med regnskabsmæssig dato den 31.12.2022.
  • Ca. uge 37 indkalder KDR til ekstraordinær generalforsaming til afholdelse ca. uge 41. Formålet er via §16 at opløse klubben og give KDR's bestyrelse mandat til at gennemføre en fusion med KR med regnskabsmæssig dato den 31.12.2022. For at dette kan gennemføres kræves det at 2/3 af medlemmerne deltager i den ekstraordinære generalforsamling og at 5/6 af de fremmødte stemmer for. Møder der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer op til den ekstraordinære generalforsamling, indkalder KDR straks til en ny ekstraordinær geralforsamling til afholdelse ca. uge 45. Her er det fremmødte antal medlemmer beslutningsdygtig uanset antal, dog skal 5/6 af de fremmødte stemme for beslutningen om en sammenlægning, for at det kan gennemføres. 
  • Såfremt ovenstående gennemføres med den nødvendige tilslutning, vil selve sammenlægningen være en realitet fra den 1. januar 2023 og KR vil med det nødvendige varsel indkalde til generalforsamling for alle medlemmer, med valg til bestyrelse mm. 
  • Opnås der ikke tilstrækkeligt mandat på de ekstraordinære generalforsamlinger, fortsætter de to klubber som hidtil.

 

Resultat af KR afstemning

Tirsdag den 27. september afholdtes den ekstraordinære generalforsamling i Kolding Roklub med afstemningen om eventuel sammenlægning med Kolding Dame Roklub.
Med 53 ja stemmer for og 4 nej imod var det et stort flertal som siger ja tak til dette.
Nu afventes resultatet af den ekstraordinære generalforsamling i KDR den 4. oktober.
Venlig hilsen
KR Bestyrelsen

Resultat af KDR afstemning

Tirsdag den 4. oktober afholdtes den ekstraordinære generalforsamling i Kolding Dame Roklub med afstemningen om eventuel sammenlægning med Kolding Roklub. 
Med 66 stemmer for og en enkelt blank stemme var det en kæmpe forløsning at få medlemmernes store opbakning til projektet.
Venlig hilsen
KDR Bestyrelsen