Ekstraordinær generalforsamling KDR

19. august 2022 12:43 , af Tina Eriksen

Kolding Dame Roklub indkalder hermed til Ekstraordinær generalforsamling:

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 19.00.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Kolding Roklub, Gl. Strandvej 1, 6000 Kolding

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Kort orientering om sammenlægningen af Kolding Dame Roklub og Kolding Roklub v. bestyrelsen.
3. Afstemning om opløsning af Kolding Dame Roklub, pr. 31-12-2022.
Alle klubbens aktiver, dvs. indestående i sparekassen Frøs, både, klubhuset (inkl. lejeaftalen for
grunden) samt alt løsøre overgår til Kolding Roklub. Medlemmerne i Kolding Dame Roklub
overføres automatisk til Kolding Roklub med deres anciennitet, medlems status og rettigheder.
4. Evt.

Vedr. punkt 3
I § 16 i Kolding Dame Roklub’s vedtægter, står der følgende vedr. opløsning af klubben:


§ 16 Opløsning
Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed særlig indkaldt generalforsamling, ved
hvilken 2/3 af klubbens medlemmer skal være til stede, og der kræves 5/6 af det samlede antal stemmer
til en afgørelse. Er der ikke mødt det tilstrækkelige antal, indvarsles til en ny generalforsamling, som er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. I tilfælde af klubbens opløsning og realisation af klubbens
bygning, både og inventar skal det derfor indkomne beløb, efter at klubbens eventuelle gæld er betalt,
indsættes på en konto i et pengeinstitut. Det på kontoen indestående beløb + renter må kun anvendes til
oprettelse af en ny roklub med mindst 20 aktive medlemmer i Kolding. Denne klub skal være medlem af
DFfR. Hvis der ikke oprettes en ny roklub inden 10 år, overgår midlerne til almennyttige formål under
varetagelse af DFfR.


Vi har vurderet, i samarbejde med DFfR, at det ligger inden for rammen af ovennævnte §16, at klubbens
aktiver overgår til Kolding Roklub, idet hensigten med §16 er, at klubbens formue i tilfælde af en
opløsning, skal tilfalde kommende ro aktiviteter i Kolding. Alternativet vil være at ændre vedtægterne, så
den ønskede sammenlægning kan realiseres og dernæst opløse klubben i henhold til de nye vedtægter.
En vedtægtsændring kræver også, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er for forslaget, men kan
vedtages uanset fremmøde.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Formand, Tina Midtgaard Eriksen